Jak głosować

Komisarz Wyborczy

INFORMACJA O WYBORACH DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Wybory do rady miasta i do sejmiku województwa oraz wybory prezydenta miasta zostaną przeprowadzone w dniu 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

W wyborach do rady miasta i do sejmiku województwa, głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak ,,X? w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy (wskazując jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu).
Postawienie znaku ,,X? w kratkach z lewej strony obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście lub niepostawienie znaku ,,X? w żadnej kartce powoduje nieważność głosu.

W wyborach prezydenta miasta:
jeżeli zarejestrowano więcej niż jednego kandydata ? głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na kartce do głosowania znak ,,X? w kratce z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje.
Postawienie znaku ,,X? w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku ,,X? w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

jeżeli zarejestrowano tylko jednego kandydata ? głosując za wyborem kandydata, stawia się znak ,,X? w kratce oznaczonej słowem ,,TAK? z lewej strony obok nazwiska kandydata. Natomiast głosując przeciwko wyborowi kandydata stawia się znak ,,X? w kratce oznaczonej słowem ,,NIE? z lewej strony obok nazwiska kandydata.
Pozostawienie znaku ,,X? w obu kratkach lub niepostawienie znaku ,,X? w żadnej kartce powoduje nieważność głosu.

ZNAK ,,X? to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.

Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów na prezydenta miasta nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, w dniu 4 listopada 2018 r., również w godzinach od 7.00 do 21.00, zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie (tzw. II tura), w którym sposób głosowania i warunki ważności głosu są analogiczne jak w dniu pierwszego głosowania.

Wyborcy ujęci w spisie mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym. Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę właściwemu komisarzowi wyborczemu, najpóźniej do dnia 8 października 2018 r. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy jednocześnie ponownego głosowania w wyborach prezydenta miasta. W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach prezydenta miasta. W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania (tzw. II tura) wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może go zgłosić po dniu pierwszego głosowania, najpóźniej do dnia 25 października 2018 r.

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzeniu aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w urzędzie gminy (miasta), w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia 12 października 2018 r. Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również ponownego głosowania w wyborach prezydenta miasta. Natomiast wyborca, który przed pierwszym głosowaniem nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, może złożyć taki wniosek po dniu pierwszego głosowania najpóźniej do dnia 26 października 2018 r.